Regulamin Konkursu Maternea

Regulamin Konkursu Maternea

 

 • 1. Informacje ogólne
 1. Konkurs (dalej „Konkurs”) odbywający się na stronie: https://www.facebook.com/zdrowiewita/ i https://www.instagram.com/zdrowie_wita/ (dalej „Strona Konkursu”) jest dostępny dla osoby, która posiada zarejestrowane konto na portalu Facebook i/lub Instagram (dalej „Użytkownik”).
 2. Organizatorem Konkursu jest PharmaVitae spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. siedzibą w 59-820 Leśna przy ul. Elizy Orzeszkowej 3/35 zarejestrowaną w Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  IX Wydział Gospodarczy KRS nr KRS: 0000412104, NIP: : 613-157-18-58, REGON: : 021830840, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest promowanie marki Maternea w sieciach społecznościowych, zwiększenie sprzedaży poprzez promowanie produktów sprzedawanych przez e-sklep oraz zwiększenie rozpoznawalności marki.
 4. Konkurs jest zorganizowany i prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani zgadną̨ inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych [Dz. U. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.].
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu
 7. Użytkownik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin zezwalający Organizatorowi na czytanie postów, dostęp do adresu e-mail, zdjęć Użytkownika, w serwisie www.Facebook.com i https://www.instagram.com.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi serwisem społecznościowym Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie.
 9. Fundatorem nagród jest Organizator.
 • 2. Warunki udziału w Konkursie
 1. Wziąć udział w Konkursie może każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

- jest fanem (lubi fanpage) www.Facebook.com/zdrowiewita i https://www.instagram.com/zdrowiewita;

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i bierze udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych i bierze udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

- spełniła warunki określone w Regulaminie;

- jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.com, posiadającym na wspomnianym portalu aktywne konto, którego nazwa użytkownika zawiera jego prawdziwe imię i nazwisko; Organizator zastrzega sobie prawo do potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

 1. Do konkursu Użytkownik może zgłosić́ tylko jedno konto, którego jest właścicielem.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich rodzin, oraz personel PharmaVitae spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. i członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu będą małżonek, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo tych osób.
 4. Zadaniem Użytkownika jest:
 5. a) Dodać w komentarzu zdjęcia;
 6. b) Polubić i udostęnić nasza stronę zdrowie_wita na FB i zaobserwować profil Zdrowiewita na Instagramie;
 7. c) Zaprosić do polubienia strony Zdrowiewita i zaobserwowania profilu Zdrowiewita na Instagramie, co najmniej 2 znajomych.
 8. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.03.2018 i trwa do 04.04.2018.
 9. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Użytkowników skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w Konkursie.
 • 3. Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodami są:

1Miejsce: Zestaw produktów Maternea + zestaw produktów Bebble

2Miejsce: zestaw produktów marki Maternea

3Miejsce : niespodzianka marki Maternea

 1. W przypadku powstania obowiązku podatkowego, Organizator z tytułu wygranej Użytkownika w konkursie zapłaci podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), w związku z czym Użytkownik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do uregulowania należności podatkowych, tj.: imienia i nazwiska, numeru NIP, daty urodzenia, dokładnego adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla Użytkownika w terminie 5 dni od otrzymania przez Użytkownika prośby o podanie tych danych.
 • 4. Rozstrzygnięcie konkursu
 1. Ogłoszenie nazwisk zwycięzców nastąpi 05.04.2018 do godziny 16:00 na profilu Zdrowiewita.
 2. Nagrody zostaną̨ wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę̨ rzeczową.
 3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu dni) od dnia rozstrzygnięcia Konkursu przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Użytkownik ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody. 5. Użytkownik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 6. Użytkownik może zrzec się prawa do nagrody.
 • 5. Zastrzeżenia
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe a zwłaszcza łamiące regulamin platformy Facebook.com. Szczególnie nagannymi zachowaniami jest wykorzystywanie do zdobycia nagród fałszywych profili, oddawanie głosów z jednego IP na uczestnika przez grupę osób większą niż pięciu użytkowników.
 2. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu Konkursu za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Uczestnika na swoim Profilu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że takie zmiany nie naruszą praw nabytych uczestników konkursu, za wcześniejszym powiadomieniem Użytkowników o wprowadzanych zmianach w Regulaminie.
 • 6. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać́ na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: PharmaVitae spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. siedzibą w 59-820 Leśna przy ul. Elizy Orzeszkowej 3/35, w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców – bezpośrednio w biurze Organizatora lub listem poleconym.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator na piśmie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazanych w piśmie zawierającym opis reklamacji.
 4. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 • 7. Ochrona danych osobowych
 1. Użytkownik biorąc udział w konkursie akceptuje jego Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora i jego partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mogą być odwołane w każdym czasie.
 2. Użytkownik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora. Dane przekazywane w Konkursie są niezbędne do wzięcia w nim udziału.
 • 8. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych
 1. Organizator Konkursu tworzy bazę informacji o Użytkownikach. Podanie przez Użytkowników danych jest dobrowolne oraz niezbędne do procesów rejestracyjnych i wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe przechowywane będą przez cały czas, kiedy będą niezbędne dla celów brania udziału w Konkursie.
 2. Użytkownicy mają możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Organizatora.
 3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość brania udziału w Konkursie.
 4. Organizator zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • 9. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Użytkownicy rejestrujący się w Konkursie automatycznie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem, w celach marketingowych oraz akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
 • 10. Prawa autorskie
 1. Udzielenie przez Użytkownika odpowiedzi na Konkurs, zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. c) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie jej przez Organizatora Konkursu do celów promocyjnych w mediach elektronicznych i na stronach internetowych.
 2. Udzielenie i przez Użytkownika odpowiedzi na Konkursu, zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. c), oznacza udzielenie wyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony w zakresie korzystania przez Organizatora z jej treści na następujących polach eksploatacja, wprowadzanie do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów b. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego. c. wyświetlania, odtwarzania oraz udostępniania na widok publiczny, jak również wykorzystania utworu do celów reklamowych, d. prawo zwielokrotniania, wybraną przez Organizatora techniką, dla celów o których mowa wyżej.
 • 11 Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu
 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia, mogącego spowodować́ stratę̨ lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć́ wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook i Instagram . Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają̨ z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook, d. naruszenie przez Użytkowników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Użytkowników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie Zdrowiewita, w czasie trwania Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 16.03.2018.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl